ข้อกำหนดและเงื่อนไข


บทนำ

ประกาศทางกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้กับเนื้อหาทั้งหมดของระบบการจองออนไลน์นี้ โปรดสละเวลาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ (‘เงื่อนไขการใช้งาน’) เนื่องจากการใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ แสดงว่าท่านได้ให้การยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โดยไม่คำนึงว่าท่านจะเลือกลงทะเบียนกับเราหรือไม่ก็ตาม หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ ในการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบการจองออนไลน์นี้ เราจะถือว่าท่านได้ให้การยอมรับประกาศทางกฎหมายนี้ทั้งหมด ให้หยุดการใช้งานระบบการจองออนไลน์นี้ในทันทีหากท่านไม่ยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานนี้
ระบบการจองออนไลน์นี้ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีของ Buddygo และช่วยให้ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีของ Buddygo ในการจองบริการรถเช่าจากบริษัทบริการรถเช่าบุคคลที่สาม การยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนี้และ/หรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบการจองออนไลน์นี้ แสดงว่าท่านได้ยินยอมที่จะดำเนินการใช้งานระบบการจองออนไลน์นี้และเทคโนโลยีที่รองรับการทำงานของระบบและที่จัดไว้ให้บนระบบการจองออนไลน์นี้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งาน และท่านได้ยอมรับว่าเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง Buddygo กับท่าน
Buddygo อาจมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลาด้วยการปรับปรุงการประกาศนี้ ท่านควรทำการตรวจสอบระบบการจองออนไลน์นี้เป็นครั้งคราวเพื่อทบทวนเนื้อหาการประกาศทางกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากประกาศนี้จะมีผลผูกพันในทางกฎหมายต่อตัวท่าน ข้อกำหนดบางอย่างของประกาศทางกฎหมายนี้อาจถูกยกเลิกและแทนที่โดยประกาศทางกฎหมายเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานที่มีการกำหนดโดยชัดแจ้ง ซึ่งปรากฏอยู่ที่หน้าใดหน้าหนึ่งของระบบการจองออนไลน์นี้
การอ้างอิงทั้งหลายถึงระบบการจองออนไลน์นี้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ให้ถือว่าหมายรวมถึงการอ้างอิงถึงการจองทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านคอลล์เซ็นเตอร์ของ Buddygo
Buddygo เป็นผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกในการจองบริการรถเช่า Buddygo ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีบริษัทให้บริการรถเช่าแต่อย่างใด การตกลงทำสัญญาใช้บริการรถเช่าของท่านจะเป็นการตกลงทำสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทให้บริการรถเช่า ท่านสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าระหว่างท่านกับบริษัทให้บริการรถเช่าได้จากระบบการจองออนไลน์นี้เมื่อท่านเลือกบริษัทให้บริการรถเช่าให้พิมพ์และใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ลงไปแล้ว ทาง Buddygo ไม่ได้ให้การรับประกันหรือเป็นตัวแทนซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทให้บริการรถเช่าใดๆ หรือรถยนต์คันใด ๆ ที่เช่ามาโดยบริษัทให้บริการรถเช่าใด ๆ ก็ตาม บริษัทให้บริการรถเช่าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหารถที่มีการเช่าผ่านทางระบบการจองออนไลน์นี้ให้แก่ท่าน

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

บริษัทให้บริการรถเช่าเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการคำสั่งจองของท่านให้ถูกต้อง ความถูกต้องของราคาที่นำเสนอใด ๆ ก็ตามสำหรับการจองรถที่จัดหาให้โดยระบบการจองออนไลน์นี้และการจองใด ๆ ก็ตามที่ดำเนินการผ่านระบบการจองออนไลน์นี้ จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้ในระบบการจองออนไลน์นี้

การเข้าใช้บริการ

ถึงแม้ว่าทาง Buddygo จะได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการทำให้มั่นใจว่าระบบการจองออนไลน์นี้มีให้บริการเป็นปกติตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน กระนั้นทาง Buddygo จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อสาเหตุใด ๆ ก็ตามที่ทำให้ระบบการจองออนไลน์ไม่สามารถให้บริการได้ไม่ว่าในเวลาหรือช่วงใดก็ตาม การเข้าใช้ระบบการจองออนไลน์อาจจะถูกระงับเป็นการชั่วคราวและโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าในกรณีที่ระบบล่ม มีปิดระบบเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Buddygo

ความรับผิด

ในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่าง Buddygo กับท่าน ความรับผิดที่เรามีต่อท่าน (ถ้ามี) จะมีมูลค่าเพียงจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระไปในการเช่ารถ
Buddygo ในที่นี่ขอปฏิเสธให้การรับประกันใด ๆ (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) จนถึงที่สุดตามที่กฎหมายอนุญาต ในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพ ความครบถ้วนสมบูรณ์ ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมสำหรับการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะของ (1) รถเช่าใด ๆ ก็ตามที่จองผ่านระบบการจองออนไลน์นี้ และ (2) ระบบการจองออนไลน์นี้ และเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่อยู่ (แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงที่กล่าวถึงนี้) ข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับบริการการเช่าของบริษัทให้บริการรถเช่าซึ่งอยู่ในระบบการจองออนไลน์นี้และเทคโนโลยีที่รองรับการใช้งานและที่ได้จัดไว้ให้บนระบบการจองออนไลน์นี้ Buddygo ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการจองออนไลน์นี้ได้ตลอดเวลา ข้อมูลในระบบการจองออนไลน์นี้จะได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว โดยการใช้งานระบบการจองออนไลน์นี้ แสดงว่าท่านได้ยอมรับว่ารายละเอียดการจองและข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดรวมทั้ง (แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงที่กล่าวถึงนี้) ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและวันหยุดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในระบบการจองออนไลน์นี้อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือมีการพิมพ์และสะกดคำผิด
การจองรถเช่าของท่านทุกครั้งที่ดำเนินการผ่านระบบการจองออนไลน์นี้เป็นการทำจองกับบริษัทให้บริการรถเช่าและไม่ใช่กับ Buddygo ทาง Buddygo และระบบการจองออนไลน์นี้เพียงแต่ให้บริการอำนวยความสะดวกในการทำรายการจองกับบริษัทบริการรถเช่าเท่านั้น Buddygo ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในการทำสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทให้บริการรถเช่าและไม่ต้องมีความรับผิดชอบหรือความรับผิด (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ต่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งสิ้นในเรื่องข้อกำหนดของสัญญาของท่านกับบริษัทให้บริการรถเช่า หรือต่อปัญหาใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับรถเช่าที่ได้จองเอาไว้ ซึ่งเกี่ยวข้อกับสัญญาดังกล่าว หรือต่อปัญหาอื่นใดระหว่างท่านกับบริษัทให้บริการรถเช่า ในการทำจองรถเช่าผ่านทางระบบการจองออนไลน์นี้ ท่านต้องปฏิบัติตามและถือว่าได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของบริษัทให้บริการรถเช่าที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง Buddygo หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เจ้าของ พนักงาน บริษัทในเครือ บริษัทให้บริการเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นพันธมิตร หรือตัวแทนอื่น ๆ ของเราทั้งหมดจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือชำรุดเสียหายใด ๆ ก็ตามทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมที่มีสาเหตุมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือเอกสารใด ๆ ก็ตามที่จัดให้ไว้ผ่านระบบการจองออนไลน์นี้รวมถึง (แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงที่กล่าวถึงนี้) ข้อมูลสูญหาย สูญเสียรายได้ ผลกำไรหรือสูญเสียโอกาส ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย และการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สาม หรือการสูญหายหรือเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่องกันที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าทาง Buddygo จะได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสูญหายหรือความเสียหายดังกล่าวขึ้น หรือสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการสูญหายหรือความเสียหายดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นก็ตามที ยกเว้นในกรณีที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย
การให้รายละเอียดข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวหรือบริการต่าง ๆ หรือลิงก์ใด ๆ ก็ตามในระบบการจองออนไลน์นี้ไม่ถือว่าเป็นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำจาก Buddygo หรือเป็นการรับประกันหรือเป็นการให้ข้อมูลว่าข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวหรือบริการจะได้มาตรฐานระดับหนึ่งหรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการของท่านไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ก็ตาม Buddygo จะไม่รับผิดชอบต่อท่านในกรณีที่ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวหรือบริการดังกล่าวไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการของท่าน ท่านควรใช้วิจารณญาณของท่านเองในการตัดสินใจใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้

ห้ามใช้ระบบการจองนี้ในทางต้องห้ามและผิดกฎหมาย

ตามเงื่อนไขการเข้าใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ ท่านจะต้องให้คำสัญญากับทาง Buddygo ว่าท่านจะไม่ใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ไปในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นที่ต้องห้ามโดยหรือขัดแย้งกับเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้

อายุของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานและความรับผิดชอบ

โดยการใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ แสดงว่าท่านได้ยืนยันว่าท่านมีอายุเข้าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้สามารถเข้าใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ และกำหนดความรับผิดทางกฎหมายซึ่งมีผลผูกพันต่อท่านเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านอาจก่อขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ ในการใช้งานระบบการจองออนไลน์นี้ ท่านเข้าใจว่าท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบ (ทั้งในเรื่องการเงินและเรื่องอื่น ๆ) ต่อการใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ทั้งหมดโดยตัวท่านและบุคคลอื่นที่ใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่าน Buddygo ขอแนะนำให้ท่านป้องกันข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่านไว้

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ระบบการจองออนไลน์นี้อาจมีลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บไซต์ที่จัดการดูแลโดยผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ Buddygo หากท่านใช้ลิงก์เหล่านี้ หมายความว่าท่านได้ออกจากระบบการจองออนไลน์นี้ (เว็บไซต์นี้) ทั้งนี้ ไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวมีไว้ให้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น การเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ลงในระบบการจองออนไลน์นี้ ลงในเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ ไม่ได้มีนัยว่าเป็นการรับรองใด ๆ แก่เนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเนื้อหาที่เกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวหรือบริการต่าง ๆ) หรือมีนัยว่าเป็นการรวมกลุ่มใด ๆ กับผู้ประกอบการของเว็บไซต์หรือลิงก์ดังกล่าว Buddygo ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว หรือผู้ที่จัดการดูแลเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว และด้วยเหตุนี้ Buddygo จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความถูกต้องหรือประเด็นข้อกฎหมายของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ ท่านต้องใช้วิจารณญาณของท่านเองเมื่อต้องมีการติดต่อสื่อสารและใช้บริการจากเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ เหล่านี้ หากท่านตัดสินใจเข้าใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ ก็ตามซึ่งเชื่อมโยงอยู่กับระบบการจองออนไลน์นี้ (เว็บไซต์) จะถือว่าท่านดำเนินการดังกล่าวโดยเป็นการเสี่ยงเคราะห์ด้วยตนเองทั้งสิ้น

เงื่อนไขการจอง

โปรดอ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ซึ่งบังคับใช้กับการสำรอง/การจองสำหรับการเช่ารถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถตู้ที่ท่านดำเนินการผ่านระบบการจองออนไลน์นี้

ก. การทำการจอง

Buddygo ประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงมีรูปแบบการชำระเงินในการดำเนินธุรกิจให้เลือกสามแบบเมื่อท่านทำรายการจองดังที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้:
ท่านต้องจ่ายเงินมัดจำในตอนที่ท่านทำรายการจองของท่านและชำระส่วนที่เหลือให้ทางบริษัทให้บริการรถเช่าในวันที่ท่านเดินทางไปรับรถ; หรือ
ท่านชำระเงินค่าเช่ารถทั้งหมดในตอนที่ท่านทำรายการจองและท่านจะชำระเพียงค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มเติม (อาจจ่ายหรือไม่ก็ได้) ในวันที่ท่านเดินทางไปรับรถ; หรือ
ท่านไม่ต้องชำระค่าบริการใด ๆ เลยในตอนที่ทำรายการจองของท่าน Buddygo จะทำการจองในนามของท่านโดยไม่ได้รับเงินค่าบริการใด ๆ และท่านเป็นผู้ชำระเงินค่าเช่ารถทั้งหมดให้แก่บริษัทให้บริการรถเช่าในวันที่ท่านเดินทางไปรับรถ
รูปแบบการชำระเงินสำหรับการจองของท่านจะขึ้นอยู่กับที่ตั้งและ/หรือบริษัทให้บริการรถเช่าที่ใช้ และท่านจะได้รับแจ้งในกรณีที่ต้องวางเงินมัดจำใด ๆ ก็ตามก่อนทำรายการจองของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบชำระเงินส่วนที่ยังคงค้างชำระอยู่ให้แก่บริษัทให้บริการรถเช่าตามแต่กรณี ทุกครั้งท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการชำระเงินค่าบริการ/ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ก็ตามที่ท่านเป็นผู้ร้องขอ และท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการอื่นใดก็ตามที่คิดโดยบริษัทให้บริการรถเช่าดังกล่าว ท่านต้องใช้บัตรเครดิต เช่น Visa, Mastercard หรือ American Express หรือบัตรเดบิต เช่น Visa Debit หรือทางเลือกอื่น ๆ ในการชำระเงิน เช่น PayPal, SOFORT หรือ Giropay ในการทำจองผ่านระบบการจองออนไลน์นี้ ทั้งนี้มีผู้ให้บริการรถเช่าบางแห่งที่ไม่รับบัตรเดบิตหรือการชำระเงินในประเภทอื่น ๆ ดังนั้นโปรดอ่านเงื่อนไขการเช่าของผู้ให้บริการรถเช่าที่ท่านกำลังจองว่ารับบัตรเครดิต บัตรเดบิต และการชำระเงินประเภทอื่น ๆ หรือไม่ ข้อมูลใด ๆ ที่ถ่ายโอนไปยังระบบประมวลผลการชำระเงินจะถูกถ่ายโอนผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยซึ่งมีการเข้ารหัสไว้ ในการจองด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือ PayPal ของท่านผ่านระบบการจองออนไลน์นี้ ท่านตกลงยอมรับว่าในกรณีที่มีการยกเลิกการจองหลังจากวันที่ทำการจองผ่านไปแล้วสองวัน Buddygo อาจเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการยกเลิก/การดำเนินการตามที่อธิบายไว้ในข้อ ค. ด้านล่าง และจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ให้ ในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจอง Buddygo ต้องได้รับการติดต่อสื่อสารจากท่านผ่าน [email protected] โดยแจ้ง Buddygo ให้ทราบถึงรายละเอียดที่ถูกต้องของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวอย่างชัดเจน Buddygo ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวได้สำเร็จหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ท่านต้องการ หลังจากท่านได้รับรถที่เช่าไว้เรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆได้อีก Buddygo ไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้หากท่านเลิกการเช่ารถก่อนกำหนด ในกรณีที่ท่านต้องการขยายระยะเวลาการเช่ารถออกไปอีกหลังจากที่ได้รับรถที่ท่านได้เช่าไปแล้ว (วันที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มีการระบุไว้ในเวาเชอร์ของ Buddygo) ท่านต้องชำระเงินให้แก่บริษัทให้บริการรถเช่าโดยตรงตามราคาการเช่ารถตามปกติในประเทศ/เมืองนั้นในขณะนั้น ในการทำจองแต่ละครั้ง ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งบริษัทให้บริการรถเช่า (ถ้าจำเป็น) ทราบเกี่ยวกับสภาพความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดปัญหายุ่งยากในการเรียกร้องค่าประกันหากท่านไม่ได้แจ้งให้บริษัทให้บริการรถเช่ารับทราบเกี่ยวกับความผิดปกติดังกล่าว ในวันที่ท่านเดินไปรับรถที่ได้เช่าไว้ ท่านต้องนำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ฉบับเต็ม (ใบขับขี่ของสหราชอาณาจักรมีสองส่วน) จากประเทศต้นทาง หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และบัตรเครดิตที่ยังไม่หมดอายุซึ่งมีชื่อผู้เช่า (ผู้ขับขี่) ปรากฏอยู่บนบัตรมาแสดงก่อนการรับรถ ในกรณีที่ผู้เช่าไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานแสดงตัวตนตามที่กำหนดไว้มาแสดงต่อบริษัทให้บริการรถเช่า บริษัทให้บริการรถเช่าอาจปฏิเสธไม่ให้ท่านรับรถออกไปและจะไม่คืนเงินที่ได้ชำระไว้ให้แก่ท่าน หากท่านทำการจองเอาไว้แต่ไม่เข้าไปรับรถที่จองเอาไว้ บริษัทฯ จะไม่คืนเงินที่ได้ชำระไว้ให้แก่ท่าน เราขอแจ้งให้ทราบว่าในกรณีที่ลูกค้าเดินทางมารับรถล่าช้ากว่ากำหนดลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบโทรติดต่อบริษัทให้บริการรถเช่า ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเที่ยวบินเกิดการล่าช้า Buddygo จะไม่รับผิดชอบต่อเงินที่ท่านได้ชำระไว้ ในกรณีนี้ท่านต้องดำเนินการเรียกร้องขอเงินคืนจากทางบริษัทประกันภัยการเดินทาง

ข. การยืนยันการจอง

เมื่อรายการจองของท่านได้รับการยืนยัน ทาง Buddygo จะออกใบยืนยันในนามของบริษัทให้บริการรถเช่าสำหรับการจองแต่ละรายการ แต่ทาง Buddygo ไม่ได้รับผิดชอบในการคิดค่าบริการสำหรับบริการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมของค่าบริการหรือภาษีที่คิดโดยบริษัทให้บริการรถเช่า หรือสำหรับบริการเพิ่มเติมที่ร้องขอโดยท่าน ณ จุดรับรถ ทาง Buddygo ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของรายการจองให้ครบถ้วน เช่น ประเทศ สถานที่ และช่วงเวลาในการเช่ารถ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนให้ท่านส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน [email protected] ของเราในทันทีโดยแจ้งรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเกิดความคลาดเคลื่อนที่จุดใดให้ทาง Buddygo ได้รับทราบ ทาง Buddygo ขอแนะนำให้ท่านอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของบริษัทให้บริการรถเช่า (ซึ่งได้ให้ไว้ในระบบการจองออนไลน์นี้ แต่บริษัทให้บริการรถเช่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเป็นครั้งคราว) ซึ่งบริษัทให้บริการรถเช่าจะได้ดำเนินการจองบริษัทรถเช่าไว้ให้แก่ท่านเมื่อได้รับการแจ้งยืนยันการจอง ในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การยกเลิกการจอง หรือการปรับเปลี่ยนแก้ไขรายการจองทุกครั้ง ลูกค้าจะต้องระบุหมายเลขการจอง (reservation numbers) ที่ระบุอยู่ในใบยืนยันการจอง

ค. การยกเลิกการจอง

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการจอง วิธีการเดียวที่ทำได้คือทำการยกเลิกการจองผ่านทางเว็บไซต์ของ Buddygo ห้ามยกเลิกรายการจองของท่านกับบริษัทให้บริการรถเช่าโดยตรงเนื่องจากท่านอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง Buddygo ได้รับการแจ้งยกเลิกการจองภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงหลังจากวันที่ทำการจองรถเช่า ท่านจะได้รับเงินคืนทั้งหมด เมื่อ Buddygo ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการยกเลิกการจองมากกว่าสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงหลังจากวันที่ทำการจองรถเช่าแล้ว เงินทั้งหมด ยกเว้นค่าดำเนินการยกเลิกการจอง/ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจำนวน 100 บาท และค่าดำเนินการยกเลิกการจอง/ค่าธรรมเนียมสูงสุด 500 บาท จะได้รับการชำระคืนให้กับท่าน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าดำเนินการยกเลิกการจอง/ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขพิเศษใด ๆ ที่อาจบังคับใช้กับการจองของท่าน โปรดดูเงื่อนไขการเช่าของผู้ให้บริการรถเช่าที่ท่านทำการจอง ในกรณีของการยกเลิกการจองในเงื่อนไขที่มีการชำระค่าเช่าทั้งหมดในวันที่เดินทางไปรับรถ จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก
ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบยกเลิกการจองผลิตภัณฑ์เสริมใด ๆ ก็ตามที่ท่านอาจจะได้ซื้อเอาไว้พร้อม ๆ กับการจองรถเช่าด้วยตัวท่านเอง ซึ่งอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ No Excess Insurance ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม เช่น บริษัท Allianz เป็นต้น ในกรณีที่ท่านยกเลิกหรือแก้ไขรายการจองผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ทาง Buddygo จะไม่รับผิดชอบต่อการขาดทุนในรูปของตัวเงินใด ๆ ก็ตามที่ท่านต้องประสบอันเป็นผลมาจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างช่วงเวลาที่ทำการจองในตอนแรกและการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการจองหลังจากนั้น (แล้วแต่กรณี) ห้ามไม่ให้ยกเลิกการจองหลังจากวันและเวลาที่การจองกำลังจะเริ่มต้นขึ้น

ง. การกำหนดราคา

Buddygo จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจได้ว่าราคาที่เสนอ ณ เวลาที่ทำการจองผ่านระบบการจองออนไลน์นี้มีความถูกต้องในทุก ๆ ด้าน อย่างไรก็ดี Buddygo ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการปรับปรุงแก้ไขราคาที่ได้เสนอไว้ ณ เวลาที่ทำการจอง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอย่างชัดแจ้งหรือไม่อาจปฏิเสธได้กับราคาที่ได้เสนอไว้ Buddygo จะพยายามอย่างสุดความสามารถในการแจ้งลูกค้าในทันทีที่สามารถจะดำเนินการได้ในทางปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลในกรณีที่พบว่าราคาที่ได้เสนอไว้ ณ เวลาที่ทำการจองไม่ถูกต้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ได้เสนอไว้ ณ เวลาที่ทำการจอง ลูกค้าอาจเลือกที่จะจ่ายตามราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรืออีกทางเลือกหนึ่งลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะขอรับเงินที่จ่ายไปกลับคืนทั้งหมด อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้โดย Buddygo เพื่อแสดงราคาตามสกุลเงินที่เลือกจะมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้โดยบริษัทบัตรเครดิตของท่านอาจมีอัตราที่แตกต่างออกไป ทาง Buddygo ไม่สามารถแบกรับความรับผิดชอบต่อความแตกต่างใด ๆ ระหว่างราคาที่แสดงโดย Buddygo และจำนวนเงินที่บริษัทบัตรเครดิตของท่านคิดจากท่านเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทบัตรเครดิตใช้ในการคิดค่าบริการ

จ. ขั้นตอนการร้องเรียน

บริษัทฯ รับเฉพาะข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์เท่านั้น โดยจะต้องมีการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวไปที่ [email protected] และบริษัทต้องได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าวภายใน 30 วันหลังจากวันที่สิ้นสุดการใช้บริการ (วันที่คืนรถเช่า) ข้อร้องเรียนที่ได้รับหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับการดำเนินการสอบสวน

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายจากการทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

Buddygo จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตบนระบบการจองออนไลน์นี้จะเป็นไปด้วยความปลอดภัยมากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากมีรายการคิดค่าบริการที่ท่านไม่ได้อนุญาตปรากฏอยู่บนใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านสำหรับบัตรใดก็ตามที่นำมาใช้ทำรายการบนระบบการจองออนไลน์นี้ในช่วงเวลาใดก็ตามในระหว่างหรือหลังจากที่ท่านทำการจอง ทำธุรกรรมของท่าน หรือเปิดเผยข้อมูลบัตรของท่านบนระบบการจองออนไลน์นี้ ทาง Buddygo จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นกรณีความเสียหายหรือการสูญหายใด ๆ ในลักษณะใดก็ตามที่ท่านประสบซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บัตรดังกล่าวไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม การทำธุรกรรมหรือการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับสิทธิตามที่กฎหมายใด ๆ กำหนดไว้ให้ท่านอาจมีเท่านั้น

ลิขสิทธิ์ ประกาศ และการได้รับอนุญาตอย่างจำกัด

ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในระบบการจองออนไลน์นี้รวมถึง (แต่ไม่ได้มีเฉพาะในที่นี่) เนื้อหา ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ชื่อการค้า โครงสร้าง ภาพถ่าย ปุ่ม ผลงานศิลปะ รหัสคอมพิวเตอร์ ต่างได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับ และกฎหมายต่าง ๆ ภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ และมีไว้สำหรับให้ท่านใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ท่านได้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Buddygo ในทางตรงกันข้าม ท่านอาจใช้ระบบการจองออนไลน์ รวมทั้งเนื้อหาของระบบเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่ทางพาณิชย์ได้เท่านั้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการปรับเปลี่ยนแก้ไข คัดลอก จำหน่ายจ่ายแจก จัดเรียง ส่งผ่าน ทำซ้ำ หรือแสดงสิ่งดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการใช้งานส่วนตัวหรือในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ท่านตัดสินใจเข้าใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ ท่านได้ตกลงที่จะ:
ไม่ใช้ระบบการจองออนไลน์นี้เพื่อทำการจองเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการจองที่เป็นเท็จใด ๆ ก็ตาม
ไม่ใช้ระบบการจองออนไลน์นี้เพื่อสืบค้นรายชื่อผู้ให้บริการรถเช่าหรือราคาของผู้ให้บริการรถเช่ารายต่าง ๆ
ไม่ทำซ้ำเนื้อหาจากระบบการจองออนไลน์นี้ (เว็บไซต์) เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ระบบการจองออนไลน์นี้จัดให้มีไว้สำหรับผู้ใช้ตามเนื้อหาที่มีอยู่และ Buddygo ไม่ได้มีการรับประกันหรือแสดงให้เห็นว่า (1) ระบบการจองออนไลน์นี้หรือเทคโนโลยีนี้ (อาทิ เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น) ที่ทำให้มีบริการและรับรองการทำงานของระบบจะไม่มีความผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง หรือ (2) ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนระบบการจองออนไลน์นี้ไม่มีการติดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดก็ตาม ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถทำให้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ติดไวรัสหรือได้รับความเสียหายได้ ทาง Buddygo จะไม่รับผิดใด ๆ ก็ตามในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของท่านมีการติดไวรัสหรือได้รับผลกระทบใด ๆ จากแอปพลิเคชันต่างๆ อาทิ ไวรัส โทรจัน การลักลอบเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การหลอกลวงฉ้อโกงหรือโจรกรรม ความผิดพลาด ระบบล่ม การขาดข้อมูลบางอย่าง ความล่าช้า การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกรณีใด ๆ ซึ่งทำให้การทำงานตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ การติดต่อสื่อสาร และความสมบูรณ์ของระบบการจองออนไลน์นี้ผิดปกติไป และกรณีอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี่

การประกาศสละสิทธิ์

การที่เราไม่สามารถบังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่านั้น ณ เวลาใดก็ตามหรือช่วงเวลาใดก็ตาม จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการบังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวหรือสละสิทธิ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวทุกข้อ

หัวข้อต่าง ๆ และ Buddygo

หัวข้อต่างๆ ที่ใช้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้นำมาใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความหมายและขอบเขตของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ Buddygo เป็นชื่อทางธุรกิจซึ่งมี Buddygo เป็นเจ้าของ และจะถือว่าการอ้างอิงถึง Buddygo ทั้งหมดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นการอ้างอิงถึง Buddygo ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังจะถือว่าการอ้างอิงถึงระบบการจองออนไลน์นี้ (เว็บไซต์นี้) ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมดเป็นการอ้างอิงถึงรายการจองทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านคอลล์เซ็นเตอร์ของ Buddygo

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการใช้งาน

Buddygo ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานนี้และเนื้อหาของระบบการจองออนไลน์นี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และโดยไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อท่าน ผู้ใช้คนอื่น ๆ ทั้งหมด และบุคคลที่สามทุกคน สิทธิ์ข้อนี้จะไม่กระทบต่อเงื่อนไขการใช้งานนี้ซึ่งถูกยอมรับโดยท่านซึ่งเป็นผู้ใช้ในทันทีที่ท่านทำการจองหรือซื้ออย่างถูกต้องตามข้อกำหนดโดยใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ ในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ ท่านควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานนี้เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บ้างหรือไม่ เนื่องจากบริษัทให้บริการรถเช่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (ที่อยู่ในระบบการจองออนไลน์นี้) ของตนเป็นครั้งคราว ซึ่งบริษัทให้บริการรถเช่าจะใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ในการจัดหารถที่ท่านได้เช่าไว้ให้แก่ท่าน ทาง Buddygo จะไม่รับผิดชอบและจะไม่มีการรับผิดใด ๆ ทั้งสิ้นหากข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่อยู่ในระบบการจองออนไลน์นี้ได้ถูกหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยฝ่ายบริษัทให้บริการรถเช่า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป

เงื่อนไขการใช้งานนี้และการที่ท่านใช้งานและเข้าใช้ระบบการจองออนไลน์นี้อยู่ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมายประเทศไทย ศาลสถิตยุติธรรมของประเทศไทยจะมีอำนาจในการตัดสินคดีข้อพิพาททั้งหลายที่เกิดขึ้นระหว่างท่านกับ Buddygo ซึ่งเป็นกรณีพิพาทที่เกิดจากการที่ท่านใช้งานระบบการจองออนไลน์นี้แต่เพียงผู้เดียว โดยจะไม่อนุญาตให้มีการใช้งานระบบการจองออนไลน์นี้ในขอบเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งไม่ให้ผลบังคับกับข้อกำหนดต่าง ๆ ทั้งหมดของเงื่อนไขการใช้งานนี้ รวมถึงการไม่มีข้อจำกัดต่อข้อความในย่อหน้านี้ ท่านยอมรับว่าไม่มีความสัมพันธ์ การตกลงเป็นหุ้นส่วน การจ้างงาน หรือความสัมพันธ์เชิงตัวแทนใด ๆ ระหว่างตัวท่านกับ Buddygo อันเป็นผลมาจากเงื่อนไขการใช้งานนี้หรือจากการที่ท่านมีการใช้งานระบบการจองออนไลน์นี้ การบังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายต่าง ๆ ที่มีผลบังใช้ในปัจจุบันในเรื่องนี้และขั้นตอนทางกฎหมาย และไม่มีข้อกำหนดใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ จะทำให้ Buddygo ไม่สามารถปฏิบัติตามการบังคับใช้กฎหมายหรือการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้อกำหนดใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้งานระบบการจองออนไลน์นี้หรือข้อมูลที่ได้ให้แก่หรือข้อมูลที่เก็บโดย Buddygo ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ดังกล่าว และทาง Buddygo จะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่กล่าวถึงข้างต้น แม้ว่าทาง Buddygo จะไม่สามารถกำกับติดตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกได้ แต่จะถือว่าการดำเนินการต่อไปนี้เข้าข่ายการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ได้แก่ การใช้ข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ได้รับจากระบบการจองออนไลน์นี้เพื่อการรบกวนรังควาน ข่มเหงรังแกหรือทำร้ายผู้อื่น หรือเพื่อติดต่อ ทำการโฆษณาแก่ ชักชวนหรือขายให้แก่ผู้ใช้งานหรือผู้ใดก็ตามโดยไม่ได้รับการยินยอมโดยชัดแจ้งจากบุคคลเหล่านั้นเป็นการล่วงหน้า

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของเรายังมีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ www.buddygoasia.com ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน หรือท่านได้ให้แก่เรา โดยการใช้เว็บไซต์ของเรา แสดงว่าท่านได้ให้การยินยอมให้เราดำเนินขั้นตอนดังกล่าวและท่านยังได้ให้การยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ให้ไว้มีความถูกต้อง
Buddygo สงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของตนเองเพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและความปลอดภัยได้ตลอดเวลา และท่านควรตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างสม่ำเสมอ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดส่งคำถามของท่านได้ที่เว็บไซต์ของเรา